Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Partijen zullen strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van vertrouwelijke informatie en informatie waarvan men het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan vermoeden, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wordt uitgewisseld, tenzij een wettelijke plicht of een rechterlijke uitspraak openbaarmaking van deze gegevens gebiedt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.