Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 21. Privacy

21.1 De Deelnemer gebruikt aan hem verstrekte informatie slechts voor het doel waarvoor deze informatie aan hem is verstrekt. De Deelnemer verstrekt geen informatie aan anderen dan degenen waaraan de Deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst informatie mag verstrekken c.q. op grond van een wettelijke verplichting moet verstrekken.

21.2 De Deelnemer verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst.

21.3 De Deelnemer verstrekt geen persoonsgegevens die betrekking hebben op de gebruiker, tenzij:

  • de Dienstverlener of de Dienstafnemer deze gegevens opvraagt in het kader van een juridische procedure; of
  • er sprake is van een vordering van een bevoegde opsporingsinstantie of toezichthouder; en
  • een en ander geschiedt conform de geldende rechtsregels inzake de verstrekking van persoonsgegevens.

21.4 De verwerking van persoonsgegevens in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, geschiedt door de Deelnemer overeenkomstig de bepalingen van de AVG.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.