Skip to main content
Skip table of contents

Afspraken voor de integriteit van medewerkers

Bij integriteit en betrouwbaarheid gaat het zowel om het handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden, (wettelijke) richtlijnen en procedures als het nakomen van afspraken en toezeggingen aan klanten, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden.

  1. Deelnemers, Beheerorganisatie en BSNk MOETEN het risico verminderen dat medewerkers worden aangenomen die door hun gedrag de integriteit en betrouwbaarheid van het Stelsel in gevaar brengen.
  2. Screening van medewerkers of kandidaat medewerkers MOET betrekking hebben op al het vaste en tijdelijke personeel dat werkzaamheden uitvoert binnen de scope van het Stelsel.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.